Dự án cọc nhồi

Hạng mục: Cọc thí nghiệm nén tĩnh, cọc khoan nhồi đại trà
Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi ( Thí nghiệm nén tĩnh và khoan đại trà ), tường vây
Tập trung nguồn lực
Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi ( Thí nghiệm nén tĩnh và khoan đại trà ), tường vây
Hạng mục: Cọc thí nghiệm nén tĩnh, cọc khoan nhồi đại trà
Tập trung nguồn lực

Dự án tường vây

Hạng mục: Cọc thí nghiệm nén tĩnh, cọc khoan nhồi đại trà
Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi ( Thí nghiệm nén tĩnh và khoan đại trà ), tường vây
Tập trung nguồn lực
Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi ( Thí nghiệm nén tĩnh và khoan đại trà ), tường vây
Hạng mục: Cọc thí nghiệm nén tĩnh, cọc khoan nhồi đại trà
Tập trung nguồn lực

Dự án tầng hầm

Hạng mục: Cọc thí nghiệm nén tĩnh, cọc khoan nhồi đại trà
Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi ( Thí nghiệm nén tĩnh và khoan đại trà ), tường vây
Tập trung nguồn lực
Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi ( Thí nghiệm nén tĩnh và khoan đại trà ), tường vây
Hạng mục: Cọc thí nghiệm nén tĩnh, cọc khoan nhồi đại trà
Tập trung nguồn lực