Pile Project

Hạng mục: Cọc thí nghiệm nén tĩnh, cọc khoan nhồi đại trà
Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi ( Thí nghiệm nén tĩnh và khoan đại trà ), tường vây
Tập trung nguồn lực
Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi ( Thí nghiệm nén tĩnh và khoan đại trà ), tường vây
Hạng mục: Cọc thí nghiệm nén tĩnh, cọc khoan nhồi đại trà
Tập trung nguồn lực

Diaphragm wall project

Hạng mục: Cọc thí nghiệm nén tĩnh, cọc khoan nhồi đại trà
Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi ( Thí nghiệm nén tĩnh và khoan đại trà ), tường vây
Tập trung nguồn lực
Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi ( Thí nghiệm nén tĩnh và khoan đại trà ), tường vây
Hạng mục: Cọc thí nghiệm nén tĩnh, cọc khoan nhồi đại trà
Tập trung nguồn lực

Project Basement

Hạng mục: Cọc thí nghiệm nén tĩnh, cọc khoan nhồi đại trà
Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi ( Thí nghiệm nén tĩnh và khoan đại trà ), tường vây
Tập trung nguồn lực
Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi ( Thí nghiệm nén tĩnh và khoan đại trà ), tường vây
Hạng mục: Cọc thí nghiệm nén tĩnh, cọc khoan nhồi đại trà
Tập trung nguồn lực