HUB Plaza - 01 Le Hong Phong Str. , Vinh City 2016

Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi và cọc vây