Buiding at 06 Nguyen Cong Hoan - Ba Dinh - Ha Noi

Hạng mục thi công: Khoan cọc nhồi và hạ tầng ( Đài giằng móng và tầng hầm tới sàn tầng 2 )