SamSung C&T Sevt Yen Binh Project - Thai Nguyen Province

Hàng mục thi công : Khoan cọc nhồi , cọc mini