VNT19 Paper and Pulp Mill Project - Binh Son Dist, Quang Ngai Province

Hạng mục: Cọc thí nghiệm nén tĩnh, cọc khoan nhồi đại trà
Làm việc cả đêm

Giai đoạn khởi động 05/2016

Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi