Dự án nhà máy bột giấy VNT 19 - Quảng Ngãi

Hạng mục: Cọc thí nghiệm nén tĩnh, cọc khoan nhồi đại trà
Làm việc cả đêm

Khởi động 05/2016

Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi D1000, D800