Dự án trung tâm TM HUB - Vinh 2016

Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi và cọc vây