KHÁCH SẠN HORIZON NHA TRANG

Hạng mục thi công : Cọc khoan nhồi ( Thí nghiệm nén tĩnh và khoan đại trà ), tường vây

Thí nghiệm nén tĩnh

Giai đoạn khoan đại trà